Leokie

  • 1962
  • AQHA
  • (207671)
  • chestnut
  • Stallion
View Progeny